Analyse Chikwadraattoets

Met deze toets probeer je aannemelijk te maken dat er verschil bestaat tussen groepen wat betreft een bepaald kenmerk.
Dit voorbeeld is overigens ook grafisch uitgewerkt.

De uitvoering is in een aantal stappen te onderscheiden:

In een aantal wijken van Arnhem en Nijmegen is onderzoek gedaan naar het internetgebruik van de bewoners van die wijken (voorjaar 2004). Eén van de gestelde subvragen was of er verschil in internetgebruik was tussen de woonwijken.

Heel gebruikelijke hypothesen zijn hier:

H0: Er is geen verschil tussen de wijken wat betreft internetgebruik
H1: Er is wel verschil tussen de wijken wat betreft internetgebruik

topknop

Uitvoering met behulp van SPSS

Kies Crosstabs en neem de instellingen over van bijgevoegde figuren.

Chi 01

Chi 02 Chi 03

topknop

De uitvoer van SPSS

Chi 04

topknop

Controle op voorwaarden

Om de chikwadraattoets te mogen toepassen moet aan twee voorwaarden voldaan zijn. Deze zijn:

  1. Hoogstens 20% van de verwachte frequenties is kleiner dan 5.
  2. De minimale verwachte frequentie is minstens 1.

Controle:

  1. Aflezen: 0% of the cells have expected counts less than 5, dus zeker minder dan 20 %!
  2. Aflezen: the minimum expected count is 16,64, dus zeker meer dan 1!

Aan beide voorwaarden is voldaan. De chikwadraattoets mag daarom gebruikt worden.

topknop

Interpretatie van de uitvoer

De "Pearsons Chi-square" heeft een asymptotic, 2-sided, significance, ofwel een tweezijdige p-waarde van 0,021.
De conclusie zal op een tweetal verschillende manieren verwoord worden. Beide manieren betekenen echter hetzelfde.

topknop

Slotopmerkingen

topknop